WOW

Privacy

Privacyverklaring Work Out Wijs/ stichting Haagse Jeugd Gezond (Wowijs)

Wowijs gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze privacy verklaring geeft jou inzicht in de achtergronden van de verwerking van de persoonsgegevens, de verwerkingsgrondslagen, jouw rechten en de beveiliging.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over personen, die herleidbaar zijn tot een individuele persoon.

Als je gebruik maakt van diensten van Wow of deelneemt aan het Wowijs programma dan hebben wij gegevens van jou nodig. Deze gegevens verstrek je zelf, via de telefoon, via een inschrijfformulier, via contacten met professionals (bv de diƫtist) of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer / mobiel nummer
E-mailadres
Ooievaarspas gegevens
We verwerken vanuit het centrum/stichting geen bijzondere (medische) persoonsgegevens die herleidbaar zijn tot personen.

Waarom is dat nodig?

Wowijs heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan en te informeren over voorlichtings- of sportactiviteiten. Neem je deel aan het Wowijs programma dan zijn gegevens nodig om je persoonlijke adviezen te kunnen geven over een gezonde leefstijl en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. Wowijs verwerkt gegevens uitsluitend met jouw toestemming, als dat wettelijk verplichts is en/of noodzakelijk is om deel te nemen aan de de activiteiten of diensten van Wowijs.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wowijs bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is, maximaal 1 jaar na beƫindiging van het lidmaatschap, deelname aan het Wowijs programma.

Delen met anderen

Wowijs zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere partijen zoals de gemeente Den Haag voor het innen van contributie via de Ooievaarspas. Wowijs zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Wowijs een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Wowijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Jouw rechten

Wowijs neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met ons via het of via info@wowijs.nl.

Beveiliging

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Ook heb je recht op een kopie van de persoonsgegevens, die Wowijs van jou verwerkt, als je dat zou willen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar INFO@WOWIJS.NL

Meer informatie

Voor vragen kan je contact opnemen met INFO@WOWIJS.NL